Sisalindile!

 
Written by Zakhele Mncwango |
Published on:

Iphi le ngane eyazalwayo?

Iphi yonke lento esayethenjiswa?

Ithemba lenjabulo salifumbathiswa.

Namanje sisalubambile lolo donga.

 

Miningi kakhulu manje le minyaka

Kwabulaw' ubandlululo kuleli

Ukuz' engacindezel' unkululeko

Le ngane eyayizozalwa. 

Nanamuhla kusefana nakuqala.

 

Iph' inkululeko? Angiy'boni.

Buph' ubunye? Angib'boni.

Kuph' uk'thula? Angik'boni.

Mina ngibon' usizi ludlondlobala,

Ngibon' uk'cwasana kukhula ngamandla.

 

Abesifazane banukubezelwani?

Abesilisa bacindezelwani?

Zon' izingane zihlukunyezelwani?

Zon' izisu zihushulelwani?

Abokufika bona bacwaselwani?

Alikabuyi lel' izwe lakithi.

 

Sonke siyalingana kuMdali.

Kuyavela yini ngapho lokho?

Ngapha akukaveli. Sikhombiseni nathi.

Iph' inkululeko kanti?

Abacebile bacetshiswa kakhulu,

Abampofu bacindezelwa kakhu.

 

Akakazalwa unkululeko kule.

Nisize nidlulisele lo myalezo kubaholi

Namanje sisalindile

Silind' inkululeko.

Copyright © TravelDailyLife.com

Form of Poetry

Classicism

Author: Zakhele Mncwango
I am a young writer of isiZulu short stories, a student at University of South Africa (Unisa). I am from Nongoma, live kwaMashu at Durban in kwaZulu-Natal.
My External Website (External Website Opens in New Window)

Comments

Please Login to Comment
No comments have been posted. Be the first.Hire a Writer